Obchodné podmienky

Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledujúce výrazy tento význam:

www.detoxmarket.sk znamená Ing. Lýdia Eliášová - MAN-SR s.r.o. IČO: 36213501
"predávajúci" – znamená Ing. Lýdia Eliášová - MAN-SR s.r.o. IČO: 36213501
"odberateľ" - znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s  Ing. Lýdia Eliášová - MAN-SR s.r.o. IČO: 36213501 vystavením objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.detoxmarket.sk
"tovar" - znamená všetky produkty uvedené v platnom katalógu a cenníku internetového obchodu  www.detoxmarket.sk

Objednávanie a dodávky tovaru

1. Odberateľ objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom nákupného košíka e-shopu  www.detoxmarket.sk.
2. Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno zákazníka, mailovú adresu, adresu dodania, telefónne číslo, popis tovaru, počet kusov.
Objednávky sú do systému zaraďované v poradí, v akom prichádzajú.
3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii. Dodacie lehoty sa pohybujú od 2 do 14 pracovných dní .
4. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom Slovenskej pošty.
5. Predávajúci zasiela tovar na dobierku doporučene.

6.Tovar je zabalený a zabezpečený predávajúcim alebo výrobcom. Odberateľ je povinný po prebratí tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a prípadné chyby okamžite reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Ceny

1. Zoznam tovaru i s predajnými cenami je obsiahnutý v katalógu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento katalóg a cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku.

Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách (€), pričom predávajúci vyžaduje platbu pri dodávke na dobierku:

Pri tomto spôsobe platby odberateľ uhrádza tovar pri prevzatí na pošte.

Vrátenie tovaru

1. Odberateľ má právo do 14 dní od doručenia vrátiť tovar v neporušenom originálnom balení predávajúcemu.
2. Tovar na vrátenie zašle odberateľ späť predávajúcemu v neporušenom originálnom balení spolu s kópiou dokladu o nákupe tovaru.
3. Predávajúci vráti odberateľovi čiastku zaplatenú za tovar prevodom na jeho bankový účet do 14 dní od doručenia vráteného tovaru predávajúcemu.
4. Čiastku za poštovné nie je predávajúci povinný vrátiť.

Reklamácie

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený od predávajúceho a zaplatený.
2. Tovar na reklamáciu zašle odberateľ späť predávajúcemu v originálnom balení spolu s kópiu dokladu o nákupe tovaru.
3. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom.

Poštovné

1. Poštovné a balné účtujeme jednotne: 2,50 € pri každej objednávke. (Pri doprave  Slovenskou poštou doporučene) Ak suma objednávky presiahne 60 poštovné a balné máte zdarma, hradíme ho my.

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.apríla 2012.

 

 Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Advertising